24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Z a r z ą d z e n i e  nr 19/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku w okresie zagrożenia epidemicznego

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku wprowadza Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku w okresie zagrożenia epidemicznego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

 

Załącznik

do zarządzenia Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

nr 19/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Regulamin funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku w okresie zagrożenia epidemicznego, w szczególności:

1)     zasady bezpieczeństwa i higieny dotyczące przebywania na terenie szkoły uczniów,

2)     zasady bezpieczeństwa i higieny dotyczące przebywania na terenie szkoły rodziców,

3)     zasady bezpieczeństwa i higieny dotyczące przebywania na terenie szkoły pracowników,

4)     zasady bezpieczeństwa i higieny dotyczące przebywania na terenie szkoły osób postronnych,

5)     procedury szczególne stosowane na terenie szkoły.

§ 2

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1)    regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku w okresie zagrożenia epidemicznego,

2)     zakładzie pracy - rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku,

3)     szkole - rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku,

4)     pracodawcy - rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku lub osobę upoważnioną na podstawie przepisów prawa do działania w jego imieniu,

5)     pracowniku - rozumie się przez to każdą osobę pozostającą w stosunku pracy z zakładem pracy, bez względu na formę zatrudnienia,

6)     pracownikach obsługi – rozumie się przez to pracownika obsługi pozostającego w stosunku pracy z zakładem pracy, bez względu na formę zatrudnienia,

7)     nauczycielu - rozumie się przez to pracownika będącego nauczycielem pozostającego w stosunku pracy z zakładem pracy, bez względu na formę zatrudnienia,

8)     rodzicach – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,

9)     osobach postronnych – rozumie się przez to wszystkie osoby, które nie są pracownikami, rodzicami bądź uczniami szkoły,

10)  przestrzeń wspólna – są to wszystkie pomieszczenia szkolne, w których przebywają uczniowie, rodzice i pracownicy, w szczególności szatnie, toalety, czytelnia, stołówka, korytarze i klatki schodowe.

  

Rozdział II

Zasady ogólne dotyczące wszystkich osób przebywających na terenie szkoły

§ 4

1.      Na ternie szkoły mogą przebywać jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Wszystkie osoby są poinformowane, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby nie powinni przychodzić do szkoły, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w przypadku zaleceń lekarskich także ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, najbliższym szpitalnym oddziałem zakaźnym lub zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni SARS-CoV-2.

3.      Przy głównym wejściu do szkoły umieszczona jest informacja zawierająca numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku, najbliższego oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

4.      Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek stosować osłonę ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy, półprzyłbicy lub innych środków.

5.      Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne.

6.      Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku stosowania osłony ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy, półprzyłbicy lub innych środków, dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

7.      O ile to jest możliwe, wszystkie osoby, będące na terenie szkoły, zachowują dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.

8.      W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Rozdział II

Zasady bezpieczeństwa i higieny dotyczące przebywania na terenie szkoły pracowników

§ 5

1.      Do obowiązków pracodawcy w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego należy w szczególności:

1)      powiadamianie pracowników o zagrożeniach epidemicznych występujących w szkole,

2)      podejmowanie czynności administracyjnych i porządkowych w celu organizacji pracy ograniczającej rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych,

3)      systematyczne przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia,

4)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz środków umożliwiających dezynfekcję osobistą,

5)      prowadzenie systematycznych szkoleń w tym zakresie zagrożenia epidemicznego,

6)      współpraca z organem prowadzącym szkołę oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku.

2.      Do obowiązków pracownika w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego należy w szczególności:

1)      zgłaszanie pracodawcy występujące u pracownika objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

2)      zgłaszanie pracodawcy faktu przebywania pracownika lub domowników na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych lub izolacji,

3)      powiadamianie pracodawcy o występujących na terenie szkoły zagrożeniach epidemicznych, w tym o uczniach z objawami chorobowymi, mogącymi stanowić zagrożenie epidemiczne,

4)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji osobistej,

5)      dbanie o porządek stanowiska pracy, umożliwiający jego skuteczną dezynfekcję.

3.      Pracownicy wyposażani są w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, w szczególności:

1)      rękawiczki ochronne jednorazowe,

2)      maseczki ochronne jednorazowe,

3)      przyłbice i półprzyłbice,

4)      środki do dezynfekcji osobistej i dezynfekcji powierzchni,

5)      środki do higieny osobistej.

 

§ 6

1.      Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych może nie zostać dopuszczony do pracy.

2.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3.      Pracownicy przebywający w szkole w przestrzeni wspólnej mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy, półprzyłbicy lub innych środków. W pozostałych pomieszczeniach pracodawca zaleca stosowanie powyższych środków.

4.      Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi w fazie zaostrzenia inne niż choroba zakaźna mogą otrzymać polecenie pracy zdalnej, powierzenie wykonywanie innej pracy lub zostać przeniesieni w stan gotowości do pracy.

5.      Wyznacza się salę 06 (gabinet pielęgniarki szkolnej), jako miejsce, w którym można odizolować pracownika w przypadku stwierdzenia widocznych objawy choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych do czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły.

6.      Wszyscy pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków systematycznie dezynfekują dłonie oraz przyłbice i półprzyłbice za pomocą środków dezynfekujących.

7.      Procedura postępowania wobec pracownika, u którego stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg oddechowych, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział III

Zasady bezpieczeństwa i higieny dotyczące przebywania na terenie szkoły uczniów

§ 7

1.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

2.      Uczniowie przebywający w szkole w przestrzeni wspólnej mają obowiązek stosować osłonę ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy, półprzyłbicy lub innych środków. W pozostałych pomieszczeniach dyrektor zaleca stosowanie powyższych środków.

3.      Uczeń zaopatruje się w osłonę ust i nosa (maseczkę, przyłbicę, półprzyłbicę lub inny środek ochrony) we własnym zakresie.

4.      Każdemu uczniowi po wejściu do szkoły może być zmierzona temperatura. Uczeń z podwyższoną temperaturą wraz z rodzicem wraca do domu i kontaktuje się z lekarzem. Uczniowie przychodzący do szkoły samodzielnie, u których stwierdzona zostanie podwyższona temperatura, odizolowani zostają w pomieszczeniu 06 (gabinet pielęgniarki szkolnej), następnie powiadamiani są ich rodzice, którzy odbierają uczniów ze szkoły i kontaktują się z lekarzem.

5.      Uczniowie nie przynoszą do szkoły innych przedmiotów, poza wymaganymi do prowadzenia zajęć. Uczeń może przynieść śniadanie i napój w plastikowej butelce.

6.      Uczniowie korzystają tylko z tych sal lekcyjnych, które są wyznaczone dla ich oddziału w planie lekcji.

7.      Uczniowie korzystają z biblioteki i stołówki tylko w wyznaczonych terminach.

8.      Uczniowie korzystają z toalet w sposób, który ogranicza stykanie się uczniów z różnych klas, oddziałów lub grup:

1)      uczniowie klas 1-2 korzystają z toalety znajdującej się na parterze szkoły,

2)      uczniowie klas 3-8 korzystają z toalety znajdującej się na 1 piętrze szkoły,

3)      uczniowie odbywający zajęcia w salach gimnastycznych korzystają z toalet znajdujących się w szatniach wychowania fizycznego.

9.      Wyżej wymienione zasady stosuje się zarówno do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, jak i do dodatkowych zajęć edukacyjnych lub innych zajęć, wynikających z objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.

10.   Procedura postępowania wobec ucznia, u którego stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

11.   Procedura korzystania przez uczniów z pomieszczeń szkolnych w okresie zagrożenia epidemicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

  

Rozdział IV

Zasady bezpieczeństwa i higieny dotyczące przebywania na terenie szkoły rodziców

§ 8

1.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

3)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

4)      opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).

2.      Przestrzenią wspólną wyznaczoną do przebywania w szkole rodziców jest przedsionek przy wejściu głównym i fragment korytarza prowadzący do sekretariatu oraz korytarz przyziemia.

3.      Rodzice wchodzą do szkoły pojedynczo (lub w grupie wraz ze swoim dzieckiem/dziećmi), z zachowaniem dystansu wynoszącego min. 1,5 m.

4.      Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy może wejść na teren szkoły tylko w trakcie lekcji. Poruszanie się rodzica po korytarzu szkolnym w trakcie przerwy jest zabronione.

5.      Rodzic zaopatruje swoje dziecko w osłonę ust i nosa (maseczkę, przyłbicę, półprzyłbicę lub inny środek ochrony) we własnym zakresie.

6.      Rodzic zobowiązany jest do utrzymania stałego kontaktu telefonicznego ze szkołą. W tym celu rodzic wskazuje numer telefonu, który zapewni szybką i skuteczną komunikację.

7.      Szkoła prowadzi konsultacje dla rodziców w wyznaczonych terminach. Aby skorzystać z konsultacji należy wcześniej umówić się z nauczycielem drogą telefoniczną lub mailową.

 

Rozdział V

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny przebywania na terenie szkoły osób postronnych

§ 9

1.      Osoby postronne mogą wchodzić tylko do wyznaczonej strefy przebywania w szkole, zachowując zasady:

1)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

2)      stosowania wewnątrz szkoły maseczek lub przyłbic (półprzyłbic),

3)      obowiązkowego zdezynfekowania dłoni po wejściu do szkoły lub założeniu rękawiczek ochronnych,

4)      bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników szkoły.

2.      Strefą wyznaczoną do przebywania w szkole osób postronnych jest przedsionek przy wejściu głównym i fragment korytarza prowadzący do sekretariatu szkoły.

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Procedura postępowania wobec pracownika, u którego stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg oddechowych

 

1.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, tj. kaszlu, duszności i temperatury ciała powyżej 37,5°C, należy:

1)      niezwłocznie odsunąć go od pracy,

2)      odizolować go w pomieszczeniu 06 (gabinet pielęgniarki szkolnej) do czasu opuszczenia przez niego budynku szkoły,

3)      udzielić niezbędnej pomocy przedmedycznej i zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekcyjny,

4)      powiadomić dyrektora szkoły,

5)      odesłać transportem indywidualnym do domu,

6)      ustalić listę osób, z którymi się stykał w szkole,

7)      ustalić listę miejsc w szkole, w których przebywał,

8)      powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń,

9)      powiadomić organ prowadzący szkołę, tj. naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Malborku.

2.      Osoby, z którymi stykał się chory pracownik poddać obserwacji pod kątem zakażenia.

3.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.      W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5.      W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Procedura postępowania wobec ucznia, u którego stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych

 

1.      W przypadku wystąpienia u ucznia będącego na terenie szkoły objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, tj. kaszlu, duszności i temperatury ciała powyżej 37,5°C, należy:

1)      niezwłocznie odsunąć go zajęć edukacyjnych,

2)      odizolować go w pomieszczeniu 06 (gabinet pielęgniarki szkolnej) do czasu opuszczenia przez niego budynku szkoły pod opieką pielęgniarki szkolnej lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora,

3)      udzielić niezbędnej pomocy przedmedycznej i zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekcyjny,

4)      powiadomić dyrektora szkoły,

5)      powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji i wezwać ich do szkoły w celu przejęcia opieki nad dzieckiem,

6)      odesłać transportem indywidualnym do domu,

7)      ustalić listę osób, z którymi się stykał w szkole,

8)      ustalić listę miejsc w szkole, w których przebywał,

9)      powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,

10)   powiadomić organ prowadzący szkołę, tj. naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Malborku.

2.      Osoby, z którymi stykał się chory uczeń poddać obserwacji pod kątem zakażenia.

3.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.      W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5.      W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Procedura korzystania przez uczniów z pomieszczeń szkolnych w okresie zagrożenia epidemicznego

 

1.      Uczniowie i nauczyciele korzystają tylko z tych sal lekcyjnych, które są wyznaczone dla ich oddziału w planie lekcji.

2.      Zasady korzystania z sal lekcyjnych i laboratoriów:

1)      uczniowie wchodząc do sali dezynfekują dłonie,

2)      uczniowie, jeżeli jest taka możliwość, zachowują dystans min. 1,5 m, tj. siedzą w oddzielnych ławkach,

3)      po zajęciu miejsca w ławce uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa,

4)      po zajęciu miejsca za biurkiem nauczyciel może zdjąć osłonę ust i nosa,

5)      uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

6)      należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

7)      wszystkie osoby opuszczając salę lekcyjną stosują osłonę ust i nosa.

3.      Zasady korzystania z sal sportowych:

1)      w miarę możliwości zajęcia sportowe powinny odbywać się na świeżym powietrzu,

2)      w sali gimnastycznej oraz w szatniach sportowych mogą przebywać tylko uczniowie, którzy mają w planie lekcji wyznaczone zajęcia wychowania fizycznego,

3)      każdy oddział korzysta z oddzielnego pomieszczenia wyznaczonego na szatnie,

4)      po wejściu do szatni (sali gimnastycznej) uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa,

5)      po wejściu do sali gimnastycznej nauczyciel może zdjąć osłonę ust i nosa,

6)      uczniowie wchodząc do sali gimnastycznej dezynfekują dłonie,

7)      uczniowie, jeżeli jest taka możliwość, zachowują dystans min. 1,5 m,

8)      należy wietrzyć sale gimnastyczne i szatnie co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

9)      wszystkie osoby opuszczając salę gimnastyczną lub szatnię stosują osłonę ust i nosa.

4.      Zasady korzystania z czytelni i biblioteki:

1)      uczniowie mogą korzystać tylko z pomieszczenia czytelni w ściśle wyznaczonym terminie,

2)      terminy korzystania przez uczniów z biblioteki określa pracownik biblioteki i podaje do wiadomości uczniom i wychowawcom,

3)      uczniowie wchodząc do czytelni dezynfekują dłonie,

4)      uczniowie, jeżeli jest taka możliwość, zachowują dystans min. 1,5 m, tj. siedzą przy oddzielnych stolikach,

5)      po zajęciu przy stoliku uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa,

6)      należy wietrzyć czytelnię co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

7)      wobec książek zwracanych do biblioteki stosuje się kwarantannę trwającą nie krócej niż dwa dni,

8)      wszystkie osoby opuszczając czytelnię stosują osłonę ust i nosa.

5.      Zasady korzystania ze stołówki:

1)      w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z obiadów w ściśle wyznaczonych terminach,

2)      terminy korzystania przez uczniów ze stołówki określa dyrektor szkoły i podaje do wiadomości uczniom, rodzicom i wychowawcom,

3)      w wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, uczniowie mogą spożywać obiad w salach lekcyjnych,

4)      ustala się następujące terminy korzystania uczniów ze stołówki:

a)      klasy 1-2, godz. 11.15-11.30

b)      klasy 3-4, godz. 11.30-11.50

c)      klasy 6-7, godz. 12.35-12.55

d)      klasy 8, godz. 13.40-13.50

e)      pozostali uczniowie, którzy z jakichś powodów nie skorzystali z obiadu w wyznaczonym terminie, godz. 13.50-14.30

5)      uczniowie przed skorzystaniem ze stołówki myją dłonie,

6)      uczniowie wchodząc do stołówki dezynfekują dłonie,

7)      uczniowie, jeżeli jest taka możliwość, zachowują dystans min. 1,5 m, tj. siedzą przy wyznaczonych stolikach,

8)      po zajęciu przy stoliku uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa,

9)      w stołówce nie stosuje się samoobsługi, posiłki podawane są przez pracownika stołówki,

10)   w stołówce dopuszcza się stosowanie jednorazowych naczyń i sztućców,

11)   należy wietrzyć stołówkę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

12)   pracownicy stołówki wydający posiłki stosują ochronę ust i nosa w postaci maseczek, przyłbic lub półprzyłbic oraz noszą jednorazowe rękawiczki ochronne,

13)   wszystkie osoby opuszczając stołówkę stosują osłonę ust i nosa.

6.      Zasady korzystania ze świetlicy:

1)      w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie do tego uprawnieni,

2)      uczniowie wchodząc do świetlicy dezynfekują dłonie,

3)      uczniowie, jeżeli jest taka możliwość, zachowują dystans min. 1,5 m, tj. siedzą przy oddzielnych stolikach,

4)      po zajęciu miejsca przy stoliku uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa,

5)      po zajęciu miejsca za biurkiem nauczyciel może zdjąć osłonę ust i nosa,

6)      uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

7)      pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,

8)      wszystkie osoby opuszczając świetlicę stosują osłonę ust i nosa.

7.      Zasady sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szkolnych:

1)      przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp,

2)      w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane nie rzadziej niż dwa razy dziennie. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu,

3)      terminy, częstotliwość i zakres sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szkolnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika administracyjnego i zatwierdzonego przez dyrektora. Kierownik gospodarczy szkoły monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

4)      Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.